Loading...
خط خونی به چه معناست؟

خط خونی به چه معناست؟

خط خونی

زمانی خط خونی سگی بی نظیر است به این معنی می توان تعبیر کرد که مولد دارای شجره و اصالت فوق العاده ای بوده و چندین نسل قبل از مولدین فوق العاده حرفه ای بوده